HÍREK

Még a héten tart a jótékonysági árverés Torghelle dedikált mezére

2019-04-29

Még a héten tart a jótékonysági árverés Torghelle dedikált mezére

Dedikált Torghelle-mezre lehet licitálni, de más módon is lehet segíteni a speciális betegséggel küzdő Milánnak. Hétfőn délben már 300 ezer forintnál járt a licit.


Az MTK Budapest jótékonysági árverést indított. Pongó Róbert Milán 4 éves kora óta mozgásfejlesztésre szorult, idegrendszeri eredetű mozgáskoordinációs problémái miatt. A gyermeknél pár éve egy ritka genetikai eredetű izombetegséget, a Duchenne-féle izomdystrophiát diagnosztizáltak, amely az izomsejtek fokozatos pusztulásával járó veleszületett, örökletes betegség.

Milánnak mielőbb szüksége lenne egy speciális, elektromos kerekesszékre, amelynek önrészéhez az MTK Budapest a jótékonysági aukcióval járulna hozzá, hogy ezzel is segítse a jelenleg 12 éves fiút és az őt egyedül nevelő édesanyját. 

Pongó Róbert Milán és az Őt is támogató Gyógyítjuk a Gyermekeket Alapítvány számára adományozott dedikált MTK-mez aukciójára az MTK Budapest hivatalos Facebook-oldalán kerül sor.  

Az árverés tárgya: az egész csapat által dedikált Torghelle-mez
A mez kikiáltási ára: 18.880 Ft
Licit lépcső: 2.000 Ft
Az árverés kezdete: 2019.04.15.
Az árverés vége: 2019.04.30., éjfél
Helyzetjelentés az árverésről: 300.000 Ft (2019.04.29., 12:00-s állapot szerint)

A mez átvételére Milán 13. születésnapja előtt néhány nappal, május 4-én kerülne sor az MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzés félidejében, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Fontos információ, hogy a Mezőkövesd elleni meccsen is kihelyezésre kerül egy támogatói adományládikó az Új HNS VIP-bejáratánál, amibe a mezre történő licitáláson kívüli támogatásokat gyűjtünk egyéb céllal az Alapítvány számára. A VIP-regisztrációnál kihelyezett doboznál azok a szurkolók is tudnak adakozni, akik nem a VIP-ben, hanem a lelátó bármelyik részén ülnek. 

Amennyiben bárki további adománnyal szeretné támogatni Milánt az elektromos kerekesszék megvásárlásban (a mezre történő licitáláson felül), akkor az alábbi számlaszámlaszámra tudja eljuttatni a kívánt összeget:
 
Nagy Márta
6000 Kecskemét
Budaihegy tanya 21.
Számlaszám: 11773322-01183380
Közlemény: Milán

Mindenkit kérünk, hogy lehetőségeihez mérten segítse a kezdeményezést, klubhovatartozástól függetlenül.  

JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉS SZABÁLYZAT

Az árverés szervezője: MTK Budapest Zrt. (cím: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14., Adószám: 14424955-2-42) a továbbiakban: Szervező.
A Szabályzat és a Szervező elérhetőségei: Weblap: www.mtkbudapest.hu
E-mail: press@mtkbudapest.hu  

1. Az árverésben résztvevő személyek köre:
1.1.
a) Az árverésen részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki a Facebookon valós adatokkal regisztrált Facebook-profillal rendelkezik és
b) vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Szabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Szabályzatnak.
1.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Árverésből kizárja azt a személyt, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a személlyel szemben, aki
a) az árverés menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb nem tisztességes úton kíván az árverés során előnyhöz jutni és/vagy
b) más regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.
1.3. Az árverésen résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát az árverésen való részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben az adott személyt terheli.
2. Az árverés időtartama:
2.1. Az árverés 2019. április 15. napján 08:00 órától 2017. április 30. napján 24:00 óráig tart.
3. Az árverés menete:
3.1. Az árverés során az árverésre bocsátott tárgy fényképe alatt kommentben (hozzászólásban) lehet árajánlatot tenni.
3.2. A kikiáltási ár 18.800,- Forint.
3.3. Érvényes licitnek csak az a hozzászólás számít, amelyben kizárólag összeg szerepel (forintban megadva) és magasabb az előző licit összegénél.
3.4. A licitlépcső 2.000,- Forint.
3.5. Érvénytelennek minősülnek azok a licitek, amelyek elvesznek, hiányosak, olvashatatlanok, műszaki problémák vagy téves címzés miatt nem érkeznek be hiánytalanul, illetve amelyek nem magasabbak az előző licitnél vagy a licitlépcsőnél alacsonyabb különbséggel haladják azt meg, valamint amelyek az összegen túlmenően más információt is tartalmaznak. A Szervező ezen ajánlatért nem felel. A Szervező olyan korlátozásokért sem felel, amelyek az árverésen résztvevő számára a szerver, a szoftver vagy a hálózat üzemzavarából erednek.
3.6. Az árverésen résztvevők az ajánlatukat nem vonhatják vissza, az kötelező érvényű és visszavonhatatlan. Az érvényes ajánlatot tevő személy az árverés lezárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel az aukciós szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama az aukció időtartamával egyezik meg.
3.7. Az árverés nyertesét az árverés lezárását követően 72 órán belül a Szervező a „ Facebook oldalán hirdeti ki, illetve lehetőség szerint e-mailben is értesíti.
3.8. Az árverés nyertesének a hirdetéstől, illetve az értesítéstől számított 8 munkanap áll rendelkezésére, hogy átutalja az általa felajánlott összeget a „Gyógyítjuk a Gyermekeket” Alapítványnak a K&H Banknál vezetett 10402506-50526652-67671015 számú számlájára.
3.9. Amennyiben az árverés nyertese határidőben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szervező a következő legmagasabb összeget kínáló személyt tekinti nyertesnek.
3.10. Az árverésen felajánlott tárgyat a szervező a felajánlott összeg megadott számlaszámra történő beérkezését követően adja át – lehetőség szerint személyesen – a nyertes személynek. Az átadás helyszínét és időpontját a Szervező egyezteti a nyertessel.
3.11. Az árverésen résztvevők tudomásul veszik, hogy az árverésen történő részvétellel és jelen Szabályzat elfogadásával végleges és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az árverésre felajánlott tárgy átvétele fénykép-, és videofelvételen rögzítésre kerüljön, és ezen felvételek az árverés nyertesének engedélyével a Szervező, valamint a „Gyógyítjuk a Gyermekeket” Alapítvány Facebook oldalán bemutatásra kerüljenek. Az árverésen résztvevők egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.
3.12. Szervező jogosult az árverés nyertesének nevét és lakóhelye településének nevét az árverés lezárását követően közzétenni a Szervező, valamint a „Gyógyítjuk a Gyermekeket” Alapítvány Facebook oldalán, amelyhez az árverésen résztvevők kifejezetten hozzájárulnak.
3.13. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az árverés időtartama alatt a Szervező Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A résztvevők tudomásul veszik, hogy az árverés technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
4. Személyes adatok kezelése
4.1. Az árverésen való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely az árverés során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít az árverésen résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy kijavítását a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.
4.2. Az árverésen résztvevő személy a komment elküldésével elfogadja a jelen Szabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az árverés során a célnak megfelelően, valamint az árverés lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.
4.3. Az árverésen résztvevők személyes adatait a Szervező további harmadik személynek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az árverésen résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2016/679 EU rendelet tartalmazza. A Szervező az adatokat az árverés alapján elnyert tárgy átadásától számított 2. hónap végéig kezeli.
5. Vegyes rendelkezések
5.1. Az árverésen való részvétel a jelen Szabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.
5.2. A Szervező fenntartja a jogot – de nem kötelezi magát – hogy az árverésre felajánlott tárgyat nyilvános program keretében adja át a nyertesnek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a nyertes nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós – és reklámcélokat szolgáló audió-, fotó és videó anyagokban.
5.3. A Szervező bármely, az árveréssel kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező az árverés során az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja az árverésben résztvevőknek a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
5.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot, vagy magát az árverést előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező az árveréssel kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain teszi közzé. Az árverésen résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
5.5 A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól az árverésen résztvevők és a Szervező felé a nyereményjátékot illetően. Az árverést a Facebook nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkek

következő Mérkőzés

2024-06-26 00:00 -

BKV ELŐRE SC

VS

MTK BUDAPEST

Ne maradjon le egy eseményről sem! Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre:

Szponzorok

Prohuman